HMS

Systematisk HMS-arbeid

Grunnlaget for alt godt HMS-arbeid er god internkontroll som systematisk overvåkes og gjennomgås.

Vi må ha kjennskap til lover og regler, kommunisere kunnskap og holdninger, sørge for at alle medvirker og fastsette mål for hms-arbeidet.

 

Kartlegge farer, vurdere risiko, lage tiltak

På denne måten får vi ny kunnskap om de mulige farer og arbeider systematisk med risikoreduksjon

Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i lov eller forskrift

Dette krever kunnskap om lovverket