Arbeidsmiljø

Organisatorisk arbeidsmiljø

Organisatoriske arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet er organisert og lagt til rette, og hvordan arbeidsplassen er utformet og innredet, for det arbeidet som virksomheten utfører. En rekke organisatoriske arbeidsbetingelser har betydning for arbeidsmiljøet i en virksomhet.

Alle arbeidsplasser har organisatoriske arbeidsbetingelser – uavhengig av hva slags arbeid virksomheten utfører. Ikke alle arbeidstakere utsettes for helsefarlige kjemikalier, men alle blir påvirket av arbeidstidsordninger som er ett eksempel på en organisatorisk arbeidsbetingelse.

Arbeidsbetingelsene er kravene som stilles til arbeidsmiljøet. De handler om de vilkårene arbeidsgiver er pålagt å gi sine ansatte. Det er de forholdene som alle ansatte på en arbeidsplass er underlagt, uavhengig av hvordan de selv vurderer og opplever disse. Det er arbeidsbetingelsene som representerer mulige risikoforhold og helseskadelige eksponeringer.

Det er virksomhetens systematiske arbeidsmiljøarbeid (HMS-arbeid) som er det viktigste verktøyet for å sikre og utvikle gode organisatoriske arbeidsbetingelser. Arbeidsgiveren er ansvarlig for HMS-arbeidet i virksomheten.

Les mer på Arbeidstilsynet.no
Arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososiale arbeidsbetingelser dreier seg først og fremst om de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen samt om form og innhold i disse. Kravene til psykososialt arbeidsmiljø er hovedsakelig regulert i arbeidsmiljøloven § 4-3., men må også ses i sammenheng med bestemmelsene i 4-1, 4-2 og 4-6 (1) som handler om de organisatoriske arbeidsbetingelsene. Ofte er de psykososiale arbeidsbetingelsene en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt.

Begrepet organisatoriske arbeidsbetingelser viser til de generelle kravene til arbeidsmiljøet som alle virksomheter må forholde seg til. De organisatoriske arbeidsbetingelsene er med på å legge føringer for og danne rammer for arbeidsmiljøet generelt i en virksomhet. Arbeidsmiljøloven stiller krav om at både disse og andre forhold skal være fullt forsvarlige, både enkeltvis og samlet.

Les mer på Arbeidstilsynet.no