Ergonomi

Ergonomi

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse på smerter og plager som reduserer funksjonen i muskler, sener, ledd eller nerver.

BBHT kan bistå i arbeidet med å forebygge og redusere utviklingen av muskel- og skjelettplager
Hva er arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger eller belastninger som er større enn kroppen tåler.

Manuelt arbeid - kan gi helseplager hvis arbeidet blir for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge.

Vibrasjoner - er mekaniske bevegelser fra underlag, maskiner eller arbeidsutstyr som kan gi helseskader.

Dataarbeid - er statisk belastning på muskulaturen og kan gi plager i blant annet hode, nakke, skuldre, underarmer.

Andre faktorer - Også psykiske belastninger kan påvirke muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen. Eksempler er tidspress, styrt arbeid, krav til oppmerksomhet, konsentrasjon, presisjon og mellommenneskelige relasjoner.

Ulike kropper – ulike tålegrenser
Grensen mellom fysisk akseptabel og skadelig belastning varierer fra person til person. Bedriftsfysioterapeuten vil kunne bistå slik at skadelig belastning, sykefravær og kostnader både for ansatt og bedrift unngås.

Les mer på Arbeidstilsynet.no